Ochrana osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

 

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje:

 

 

Prevádzkovateľ:        Obec Zubák

Zubák 164, 02064 Zubák

IČO:00317977

Kontaktné údaje: starostazubak@stonline.sk, tel.: +421908601605

 

                                                                                                                                     

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

 

 

Zodpovedná osoba:   roman@vaclav.sr, tel.: 0910-905 154

 

 

3.Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

 

 • Prevádzkovateľ - každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne

s inými určuje účel spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

 • Sprostredkovateľ - akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe poverenia alebo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 • Zodpovedná osoba - osoba, ktorá je poverená prevádzkovateľom za účelom plnenia úloh podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje.
 • Osobné údaje - akékoľvek údaje alebo informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 • Príjemca - fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, vrátane sprostredkovateľa.
 • Účel spracúvania - vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.
 • Spracúvanie osobných údajov - akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zmena alebo oprava, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, poskytovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos, uchovávanie, výmaz alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými, čiastočne automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

 • Súhlas dotknutej osoby - akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

 

 

4.Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

 

 

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti prevádzkovateľa vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi.

 

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:

 1. splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
 2. plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií , alebo preneseného výkonu štátnej správy,
 4. účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom  o ochrane  osobných  údajov,  v súvislosti  s monitorovaním  priestorov  budov a evidovania vstupov do priestorov prevádzkovateľa za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,
 5. základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe a za účelom:

 

Účel spracúvania

Právna norma

VŠEOBECNÉ ČINNOSTI

 

Verejné obstarávanie

 

Ø Verejné obstarávanie (obstarávanie, súťaže, verejné obstarávanie pre projekty EÚ)

Ø Zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Informačná činnosť

 

Ø Sprístupňovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

Ø Vybavovanie opravných prostriedkov vo veciach sprístupňovania informácií

Ø Zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení n. p.

 

alebo súhlas dotknutej osoby

Miestne referendum, petície, hlasovanie obce

 

Ø Miestne referendum,  petície, hlasovanie obce

 

Ø Zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

Ø Zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení

Ø Organizácia miestneho referenda na  určenie alebo zmenu dobývacieho priestoru

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) (§28)

Správne konanie

 

Ø Správne konanie obce/mesta ako vecne príslušného správneho orgánu

Ø Zákon č 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní

 

 

 

 

 

 

 

Ø Rozhodovanie o oslobodení alebo znížení miestnej dane v súvislosti s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti

Ø Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnenie niektorých zákonov

Ø Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ø Vybavovanie podnetov protispoločenskej činnosti

Ø Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Vykonávanie marketingových činností a zasielanie newslettrov

Ø Poskytovanie priestoru na vyjadrenie k tematickým oblastiam (diskusné fórum)

Ø Evidovanie a vybavovanie podnetov obyvateľov s cieľom spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu prevádzkovateľa

Ø Zriadenie a organizácia obecného/mestského parlamentu mladých a evidencie členov

Ø Na základe súhlasu dotknutej osoby

Ø Integrované obslužné miesto – zabezpečenie prístupu občanov k elektronickým službám

Ø zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

Ø zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých predpisov,

Ø  zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e

Governmente),

Ø zákon 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v

znení,

Ø zákon 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy aozmene a

doplnení niektorých zákonov

Štatistika

 

Ø Vyhotovovanie štatistických výkazov

Ø Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike

BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO

 

 

Ø Nájom nebytových priestorov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

Ø Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Ø Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Ø Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Ø Zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov

 

Ø Prevod bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve prevádzkovateľa v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

 

Ø Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Ø Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Ø Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Ø Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

 

Prenájom bytov

Ø  

 

Ø Evidencia poradia žiadateľov o byt

 

Ø Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmov bytov a bytovými náhradami

 

Ø Nájom obecných/mestských bytov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

Ø Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmov bytov a bytovými náhradami

Ø Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

Ø Evidencie výpovedí z nájmu

Ø Evidencia žiadateľov na základe rozhodnutia o vzniku nároku na poskytnutie bytovej náhrady

Ø Poskytovanie bytovej náhrady v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

Ø Konanie o nároku na poskytovanie finančnej kompenzácie

Ø Zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách

 

 

Ø Konanie o nároku na poskytnutie bytovej náhrady

Ø Zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách

Ø  

Ø Zákon č 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní

 

CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA, POŽIARNA OCHRANA

 

 

Ø Plnenie povinností v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva

Ø Poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci v dôsledku mimoriadnej udalosti

Ø Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

 

Ø Evidencia osôb, ktorým môže byť v čase vojny, alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie

Ø Evidencia osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť

Ø Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane SR

 

Ø Vydávanie príkaz na vecné plnenie fyzickým osobám na osobné úkony v súvislosti s vyhlásením stavu núdze v tepelnej energetike

Ø Zák. č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

 

Ø Evidencia osôb, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na území obce /mesta

Ø Spracovanie agendy hospodárskej mobilizácie

Ø Poskytovanie náhrad v oblasti hospodárskej mobilizácie za pracovnú povinnosť v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

Ø Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

 

 

Ø Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 

Ø Spracovanie agendy hospodárskej mobilizácie

Ø Poskytovanie náhrad v oblasti hospodárskej mobilizácie za pracovnú povinnosť v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

Ø Zákon č. 179/2011 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

 

Ø Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

 

 

Ø Evidencia členov DHZ

Zákon č. 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR

 

DOPRAVA A CESTNÉ HOSPODÁRSTVO

 

 

Ø Povolenia na výrub a výsadbu cestnej zelene

Ø Vydávanie určenia dopravných značiek a dopravných zariadení, vrátane určenia vyhradeného parkovania

Ø Riešenie nepovolenej činnosti na miestnych komunikáciách

Ø Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

Ø Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

 

Ø Vydávanie povolení na pripojenie na miestnu komunikáciu a na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie

Ø Vydávanie povolení zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Ø Vydávanie povolení uzávierky miestnej komunikácie

Ø Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

Ø Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Ø Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 

Ø Vydávanie povolení na vjazd do pešej zóny

Ø Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

Ø Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Ø Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej  premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Ø Vydávanie povolení výnimiek zo zákazu činnosti v ochranných pásmach

Ø Ukladanie pokút

Ø Zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla užívateľom komunikácií

Ø Výkon kontrolnej činnosti nad miestnymi komunikáciami

Ø Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

 

 
 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

 

Posudzovanie vplyvov

Ø  

 

Ø Účasť v konaní o povolení banskej činnosti

Ø Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe

 

Ø Vydávanie súhlasov k stavbám malých zdrojov znečistenie ovzdušia

Ø Kontrolná činnosť dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia

Ø Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Ø Zákon č 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní

 

Ø Koordinácia povoľovania stavieb a určovanie regulatív priestorového usporiadania

Ø Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

Ø . Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Ochrana drevín

 

Ø Vydávanie rozhodnutí na výrub stromov

Ø Uloženie povinnosti vlastníkovi, správcovi, alebo nájomcovi pozemku na ktorom drevina rastie

Ø Zákon č.  543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

 

Vodné hospodárstvo

 

Ø povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd pre potreby jednotlivých občanov (domácností)

Ø rozhodnutia o uskutočnení, zmene a odstránení vodných stavieb

Ø povolenie čerpania a vypúšťania podzemných vôd do povrchový vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume

Ø povolenia na osobitné užívanie vôd a povolenia stavieb n odvodňovanie pozemkov

Ø povolenia na stavby v inundačných územiach drobných vodných tokov

Ø vydávanie vyjadrení k vodnej stavbe,

Ø vydávanie povolení k stavbe rodinného domu

Ø vydávanie povolení k stavbe na individuálnu rekreáciu

Ø vydávanie povolení na domové žumpy

Ø vykonávanie vodoochranného dozoru a ukladanie opatrení na zistenie nedostatkov

Ø ukladanie pokút za priestupky

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon)

 

Ø Ukladanie pokút na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Ø Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Ø Zákon č 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní

Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy

a klimatického systému zeme

 

Ø Rozhodovanie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia v rámci preneseného výkonu štátnej správy

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie

ovzdušia

Odpadové hospodárstvo

 

Ø Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Ø Odstraňovanie vozidiel z miest, na ktorých poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie alebo narušujú estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny

Ø Vybavovanie oznámení o nezákonne umiestnenom odpade

Ø Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

FINANCIE, DANE A POPLATKY

 

Ø Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce/mesta

Ø Zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení

Ø Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Poskytovanie návratnej finančnej pomoci

Ø Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Ø Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Vykonávanie ekonomickej agendy a spracovanie účtovných dokladov

Ø Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Ø Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Zákon č. 222/2004 Z. z. o danie z pridanej hodnoty

Dane

 

Ø Plnenie povinností na úseku dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Ø Plnenie povinností na úseku dane za ubytovanie

Ø Plnenie povinností na úseku dane za užívanie verejného priestranstva

Ø Za predajné automaty

Ø Za nevýherné hracie prístroje

Ø Za vjazd morovým vozidlám do historickej časti

Ø Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ø Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Evidencia držiteľov psov

Ø Plnenie povinnosti na úseku poplatku za psa

Zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Ø Plnenie povinností na úseku poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a odkalisko

Ø Zákon č. 17/2004 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Ø Udeľovanie a odoberanie individuálnych licencií

Ø Výkon dozoru nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách, iných všeobecne záväzných predpisov a podmienok určených v obcou individuálne udelenej licencii

Ø Zákon č 171/2005 Z. z. o hazardných hrách

 

Ø Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve

MAJETKOVO-PRÁVNA AGENDA

 

Ø Nájom nebytových priestorov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

Ø Nájom pozemkov a stavieb v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

Ø Prenájom hnuteľného majetku obce

Ø Prenájom hrobového miesta

Ø Vybavovanie žiadostí o nájom a predaj

Ø Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Ø Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

Ø Komerčný nájom nehnuteľností v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

Ø Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Ø Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Ø Riešenie škodových udalostí

Ø Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Ø Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Ø Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákon

Ø Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Ø Rozhodovanie a úradný postup orgánov verejnej moci o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v súvislosti so vznikom škody pri výkone verejnej moci

Zákon č. 514/2003 Z. z.  o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Ø Zabezpečenie právnej agendy, riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych záležitostí

Ø Zastupovanie v právnych sporoch pred súdmi, orgánmi verejnej správy

Ø Príprava podkladov ku konania, príprava a posudzovanie zmlúv   

Ø Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Ø Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník

Ø Zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník

Ø Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Ø , zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v

Ø znení neskorších predpisov

POĽNOHOSPODÁRSTVO

 

Ø Vydávanie rybárskych lístkov

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve

Ø Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov

Ø Evidencia včelstiev

Ø Evidencia rybáskych lístkov

Ø Evidencia hospodárskych zvierat

Ø Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Ø Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov

 
 

PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA

 

Ø Kontrolný mechanizmus zamestnancov prostredníctvom kamerového systému

 

 

Ø Zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 

 

 

 

Ø Personálna agenda vrátane predzmluvných vzťahov a hodnotenia riaditeľov základných umeleckých škôl a centier voľného času v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

 

 

Ø Zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 

Ø Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 

 

Ø Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými zákonmi v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Ø Evidencia osobných spisov zamestnancov

Ø Evidencia osobných spisov zamestnancov na dohodu

Ø Register zamestnancov

Ø Evidencia dohôd o verejnoprospešných prácach

Ø Evidencia dohôd  o brigádnickej práci študentov

Ø Evidencia dohôd o praxi študentov

Ø Výberové konania

Ø Evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania – zamietnuté

Ø Evidencia osobných kariet zamestnancov

Ø Sociálne poistenie – evidencia dávok, prihlášok, odhlášok, zmien

Ø Zdravotné poistenie – evidencia dávok, prihlášok, odhlášok, zmien

Ø Dôchodkové poistenie – evidencia dávok, prihlášok, odhlášok, zmien

Ø Spracúvanie mzdovej agendy zamestnancov

Ø Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Ø Zákon č. 152/1994 Z. z. O sociálnom fonde

Ø Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Ø Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Ø Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Ø Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Ø Zákon č. 650/2004 Z. Z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

Ø Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

Ø  

Ø Evidencia vstupných a periodických školení BOZP a PO

Ø Evidencia  pracovných úrazov

Ø Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 

Ø Vedenie evidencie a výkonu mandátu poslancov obecného/mestského zastupiteľstva

Ø Vedenie evidencie a výkonu funkcie osôb (neposlancov) menovaných za členov komisií

 

Ø Zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení

Ø Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Ø Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Ø Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Ø Zákon č. 650/2004 Z. Z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

Ø Evidencia oznámení, funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

 

Ø Zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ø Spracovanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie mzdových výdavkov osôb v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu v rámci čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ

Ø Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.  1304/2013 o ESF a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č.1083/2006 a i.[i]

Ø Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

Ø Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnenie niektorých zákonov

Ø Vykonávanie bezpečnostných previerok I. stupňa na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené

Ø Vedenie evidencie o vzniku a zániku určenia osôb na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

Ø Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností

Ø Poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách

Ø Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

PODNIKATEĽSKÁ AGENDA

 

Obchod

 

Ø Povolenie predaja

Ø Ambulantný predaj, jarmoky, burzy

Ø Trhové miesta

Ø Umiestnenie prevádzky – stanoviská

Ø Evidencia podnikateľov

Ø Vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom na trhoviskách a trhových miestach,

Ø Objasňuje priestupky za porušenie tohto zákona pri predaji výrobkov na trhoviskách a trhových miestach

Ø Vydáva rozhodnutia o odstránení nedostatkov a zdržaní sa protiprávneho konania.

Ø Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Ø Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

ŠKOLSTVO A TELESNÁ KULTÚRA

 

Ø Organizovanie športových súťaží

Ø Oceňovanie športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci

Ø Usporiadanie verejného zhromaždenia, telovýchovného, športového, turistického podujatia

Ø Zákon č. 1/2014 Z. z.  Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Ø Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve

Školstvo

 

Ø Personálna agenda vrátane predzmluvných vzťahov a hodnotenia riaditeľov základných umeleckých škôl a centier voľného času v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

Ø Zriadenie a organizácia Rady školy

Ø Voľba a evidencia členov Rady školy

Ø Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Štatistické výkazy

Ø Financovanie neštátnych škôl

Ø Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Ø Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike

Ø Rozhodovanie o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času

Ø Čestné vyhlásenia rodičov na účely zberu údajov

Ø Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Ø Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

 

SOCIÁLNA AGENDA

 

Štátne sociálne dávky

 

Ø Vykonávanie funkcie osobitného príjemcu prídavkov na dieťa

Ø Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení

Ø Zákon 571/2009 o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Sociálne služby

 

Poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

 

Ø Uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb

Ø Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári

Ø Rozhodovanie o povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť

Ø Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Opatrovateľská služba

 

Ø Posudzovanie odkázanosti na opatrovateľskú službu

Ø Uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

Ø Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Ø Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb

Ø Poskytovanie sociálneho poradenstva

Ø Poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu

Ø Poskytovanie služieb nocľahárne

Ø Poskytovanie finančných príspevkov

Ø Evidencie posudkov odkázanosti na sociálnu službu

Ø Evidencie rozhodnutí

Ø Evidencie prijímateľov sociálnych služieb v územnom obvode prevádzkovateľa

Ø Evidencia členov denného centra seniorov

Ø Vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu

Ø Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/991 Zb. o živnostenskom podnikaní

 

 

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

 

Ø Vykonávanie funkcie kolízneho opatrovníka

Ø Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Vykonávanie rozhodnutí v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ø Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

Ø Súčinnosť pri zisťovaní informácií o dôvodoch nepodrobenia sa rozhodnutiu a súčinnosť pri preverení týchto dôvodov

Ø Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

 

 

 

 

 

 

KULTÚRA A MARKETING

 

Kultúrne podujatia

 

Ø Evidencia ohlasovania verejných kultúrnych podujatí

 

Ø Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve

Ø Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

 

 

Ø Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov, týkajúce sa osoby účastníka alebo jeho prejav osobnej povahy v súvislosti s účasťou na podujatí prevádzkovateĺa

Ø Oprávnený záujem prevádzkovateľa na preukázanie splnenia zákonných povinností

Ø Oceňovanie osôb a udeľovanie cien starostu obce

Ø Na základe súhlasu dotknutej osoby

Obecná (mestská) knižnica

 

 

Ø Poskytovanie knižnično – informačných služieb

 

Ø Prejednávanie a objasňovanie priestupkov v pôsobnosti prevádzkovateľa

 

 

Ø Zákon č. 126/2015 Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

 

   
 

Edičná činnosť

 

 

Ø Publikačná činnosť, vydávanie periodík

Ø Zák. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

Ø Zák. č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

 

Sťažnosti

 

Ø Vybavovanie sťažností

Ø Zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

Hlavný kontrolór

 

Ø Zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra obce a určovanie rozsahu pracovného úväzku

Ø Vykonávanie kontrolnej činnosti v pôsobnosti hlavného kontrolóra

Ø Zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení

Ø Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A VÝSTAVBA

 

Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov

 

 

Ø Vydávanie rozhodnutí

Ø Výkon stavebného dohľadu nad miestnymi komunikáciami

Ø Konanie v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu vrátane kolaudačných konaní

Ø Vedenie evidencie stavieb, ich priestorových usporiadaní, technických vybavení a ich geodetických dokumentácií (geografický informačný systém)

Ø Vykonávanie činností na úseku územného plánovania

Ø Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Ø Zákon č.  608/2003 Z. z o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie

 

 

   
 
 

Ø Vedenie evidencie stavieb, ich priestorových usporiadaní, technických vybavení a ich geodetických dokumentácií (geografický informačný systém)

Ø Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

Ø Zák. č. 215/1995 o geodézii a kartografii

VŠEOBECNÁ VNÚTORNÁ SPRÁVA

 

Vojnové hroby

 

Ø Evidencia starostlivosti o vojnové hroby

Ø Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch

Verejné zhromaždenia

 

 

Ø Prijímanie písomných oznámení zhromaždení

Ø Zák. č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve

 

Hlásenia pobytu občanov

 

 

Ø Hlásenia trvalého pobytu

Ø Prihlásenie inej osoby na trvalý pobyt

Ø Odhlásenie z trvalého pobytu

Ø Ohlásenie o trvalom pobyte v zahraničí

Ø Podnet na zrušenie trvalého pobytu

Ø Potvrdenia o trvalom pobyte

Ø Potvrdenie o hlásení trvalého pobytu v zahraničí

Ø Hlásenia prechodného pobytu – prihlásenia na prechodný pobyt

Ø Prihlásenie inej osoby na prechodný pobyt

Ø Odhlásenie z prechodného pobytu

Ø Ohlásenie o prechodnom pobyte v zahraničí

Ø Podnet na zrušenie prechodného pobytu

Ø Potvrdenie o prechodnom pobyte

Ø Potvrdenie o hlásení prechodného pobytu v zahraničí

Ø Poskytovanie informácií o pobyte občana, bydlisku občana, histórii bydliska a histórii pobytu občana

Ø Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

Ø Zák. č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 

Matričné veci

 

 

Ø Zmeny mena a priezviska

Ø Potvrdenie o žití do cudziny

Ø Vydanie delegácie k uzavretiu manželstva

Ø Zápis do osobitnej matriky

Ø Výpis z matričnej knihy

Ø Osvedčovacie knihy - osvedčovanie listín a podpisov

Ø Prístup do evidencie fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí

sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v

cudzine.

Ø Oznamovacia povinnosť v matričných veciach

Ø Dodatočné záznamy do matričných kníh

Ø Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením

Ø Osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva

Ø Zbierky listín a druhopisy matrík – nahliadnutia

Ø  

Ø Určenie

Ø Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách

Ø Zákon č. 301/1995 o rodnom čísle

Ø Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami

Ø Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve

Ø Zákon č. 162/1993 o občianskych preukazoch

 
 
 
 
 
 
 
 

Voľby a referendum

 

 

Ø Vedenie evidencie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

Ø Vedenie evidencie členov volebných komisií

Ø Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR

Ø Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

Ø Zákon č. 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Ø Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIADIACE A ORGANIZAČNÉ ČINNOSTI

 

 

Registratúra a archív

 

Ø  Správa prijatej a odoslanej pošty (správa registratúry)

Ø Prístup k archívnym dokumentom (bádateľská agenda)

Ø Elektronická schránka – evidencia došlých a odoslaných elektronických žiadostí

Ø  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

Ø  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Ø zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

Ø zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,

Ø zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov

Ø 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a tvorbe spisu

 

 

Interný audit

Ø  

Ø Vykonávanie kontroly a auditu v pôsobnosti prevádzkovateľa

Ø Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kamerový systém

 

Ø Evidovanie vstupov do priestorov za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality

Oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

 

 

 

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

 

Povinnosť poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh prevádzkovateľa realizovaných vo verejnom záujme alebo ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s výkonom verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonných povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

 

Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je  v takomto  prípade  dobrovoľné.  Ak  sa  osobné  údaje  spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

 

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci...) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDRP a zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú  v registratúrnom   pláne   v súlade   so   zákonom   č.   395/2002   Z.   z.   o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kategórie dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií:

 • zamestnanci prevádzkovateľa a ich rodinní príslušníci
 • fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva pri plnení úloh prevádzkovateľa
 • fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči prevádzkovateľovi

 

Kvalita osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je povinná bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť.

 

5.Ochrana práv dotknutých osôb:

 

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 2. právo na prístup k osobných údajov,
 1. právo na opravu osobných údajov,
 2. právo na výmaz osobných údajov,
 3. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 4. právo na prenosnosť osobných údajov,
 5. právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. právo  na  neuplatňovanie  rozhodovania  založeného  na  automatizovanom  individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

 

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

 

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

 1. účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
 2. kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
 3. identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 4. dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 6. informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu

osobných údajov,

 1. informáciu, či sa v podmienkach prevádzkovateľa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

 

Právo na opravu osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

 

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 

Právo na výmaz osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

 1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
 5. dôvodom  pre  výmaz  je  splnenie  povinnosti  podľa  zákona,  osobitného  predpisu  alebo

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti prevádzkovateľ neposkytuje.

 

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR

alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:

 1. namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

 

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenosnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

 

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu  štátnej správy zvereného  prevádzkovateľovi.

 

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:

 1. uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zvereného prevádzkovateľovi,
 2. vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 3. vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí

s priamym marketingom.

 

Profilovanie prevádzkovateľ nevykonáva.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

 

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

 

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; prevádzkovateľ nevykonáva  spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

 

 

Spôsob uplatnenia práv

 

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

 1. písomne doručením žiadosti osobne do podateľne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa
 2. elektronicky na e-mailovej adrese gdpr@obeczubak.sk
 3. telefonicky na tel. č.: +421 908601605
 4. osobne na pracovisku prvého kontaktu obce, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkon práv dotknutej osoby.

 

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

 

Poplatky

 

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:

 1. si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je prevádzkovateľ v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov oprávnené účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 2. žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na  uskutočnenie  požadovaného  opatrenia,  alebo  odmietnuť  konať na základe žiadosti.

 

Kontakt s dozorným orgánom

 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa porušené jej práva, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

V Zubáku dňa 24. 5. 2018