Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

17.05.2021 17:00

 

 Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.05.2021  o  17,00  hod.  v zasadačke OcÚ, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                         Pavol Gelo

v Zubáku: 10.05.2021                                                  starosta obce                      

 

 

Program OZ:

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia OZ

 

2)  Voľba hlavného kontrolóra

3)  Záver

—————

Späť