História obce

    Prvá zmienka o obci Zubák je z r. 1471, v listine sa spomína ako Zubáky (Zwbaky). V archíve panstva Lednica sa našiel odtlačok pečatidla z roku 1797 na písomnosti obce Zubák z r. 1835. Pečatidlo má priemer 30 mm. v pečatnom poli na kopci medzi dvoma stromami je parohatý jeleň pri skoku. Nad ním je hviezda, polmesiac a názov obce Zubák.

    Po národnostnej stránke obec má prevažne slovenský charakter. Podľa náboženskej príslušnosti obyvatelia sú rímskokatolíci. Obyvatelia obce pôvodne boli roľníci a lesní robotníci. Zaoberali sa aj domáckou remeselnou výrobou. Vyrábali žarnovy na mletie zrna, kolesá, vozy, krosná, kolovraty, hospodárske náradie. V r. 1856 bola tu menšia fabrika na šitie papúč, v II. polovici 20.storočia sa vyrábali gajdy, taktiež tu bola pálenica a v horách píla.

    V minulosti sa z obce vysťahovalo veľa obyvateľov za prácou. Koncom 19. stor. do Ameriky, po r. 1945 do Čiech a v II. polovici 20.storočia sa sťahovali do priemyselných stredísk.

POČET OBYVATEĽOV V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH

Rok 1784       923   obyvateľov

       1828     1237   obyvateľov

       1900     1125   obyvateľov 

       1940     1175   obyvateľov

       1970     1348   obyvateľov  

       2001       915   obyvateľov

       2007       896   obyvateľov

       2011       874   obyvateľov

 Obec sa spomína od roku 1471 ako Zwbaky, z roku 1475 ako Zwbak, z roku 1598 ako Zubak, maďarsky Zubak, Trencséngogas. Patrila hradu Lednica. V roku 1598 mala 12 domov, v roku 1720 mala mlyn a 24 daňovníkov, v roku 1784 mala 154 domov, 173 rodín a 923 obyvateľov, v roku 1828 mala 144 domov a 1237 obyvateľov. Pracovali v lesoch a poľnohospodárstve. Zamestnanie obyvateľov sa nezmenilo ani za I. ČSR. (Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 3. časť)

Architektúra

 V obcí sa nachádza potočná radová zástavba, v chotári obce sú kopanice. Z 19. storočia sú zrubové trojpriestorové domy, často s výškou a pavlačou, v zadnej časti so sedlovou slamenou strechou. Novšie domy sú murované.

 

Kronika obce

 

Kronika 2004-2009.pdf (212,9 kB)

 

Fakty o rozvoji obce Zubák

Vznik obce podľa zistených archívnych materiálov sa eviduje od roku 1259 a podľa ďalších záznamov z archívnych listín z roku 1471, kde je záznam o osade Zubák, ktorá patrila do Lednického panstva. Obec hraničí s Českou republikou s obcami Střelná a Študlov. Názov obce sa traduje podľa panského horára, ktorý mal nápadne veľké zuby a preto dostala obec názov Zubák.

Po zrušení poddanstva a nevoľníctva dostala obec svoj ráz, nastalo osídlenie obce.

Zdrojom výživy obyvateľstva bola pôda, chov dobytka a oviec. V roku 1859 bola v obci menšia fabrika na šitie papúč, v ktorej zamestnávali 30-40 občanov. V tomto období popri obrábaniu svojich pozemkov sa príležitostne zamestnávali v tunajajších lesoch pri splavovaní dreva (siahovice) po miestnom potoku, najmä v jarných mesiacoch pri topení ľadu a snehu. Technika splavovania dreva spočívala v tom, že majiteľ zubáckych lesov (veľkopodnikateľ Schreiber) v jarných mesiacoch po celej dĺžke obce do miestneho potoka vozil drevo - siahy, ktoré sa prívalom vody plavili po potoku Zubák až na sklad dreva, ktorý bol na rázcestí Horná Breznica - Lednica. Občania počas splavovania s hákmi na brehoch potoka obojstranne posunovali drevo po toku. K splavovaniu dreva v horných horách tzv. Regál bolo upravené jazero na záchyt vody, ktoré bolo vypúšťané počas splavovania a sľúžilo ako rezervár vody.

V neskoršom období technika dreva bola nahradená vybudovaním úzko-koľajovej trate, po ktorej vozila drevnú hmotu malá parná lokomotíva do drevného depa na Lednické Rovne. Trasa úzko-koľajovej trate viedla zo Zubáka cez Lednicu, rázcestie Dolná Breznica do depa na Lednických Rovniach. V roku 1955-1960 takto uskutočnená preprava dreva bola štátnymi lesmi zrušená a trasa bola predaná pánu Hercegovi na Liptov. Obrat v hospodárskom, kultúrnom a sociálnom rozvoji obce nastal po 2. svetovej vojne, po roku 1945. V tomto období sa vytvorili MNV, ako orgány štátnej moci a správy, ktoré nahradzovali vtedajšie obecné zastupiteľstvá a richtárov obce. Podľa zápisu v obecnej kronike sú zápisy o ustanovení revolučného národného výboru, ktorý na podnet partizánskeho veľiteľa Gríšu dňa 17. marca 1945 vznikol v obci revolučný národný výbor v zložení:

Michal Kuvik, František Dávid, Vendelín Panenka, Viktor Wohlschlager, Juraj Loduha a Jozef Galko ako predseda revolučného národného výboru. Tento však na vtedajšiu vojnovú situáciu nevystupoval verejne, i tak jeho význam bol nesporne veľký, že vznikol v najťažších dňoch, ktoré obec prežívala.

Pozn.

Partizán veľiteľ Gríša, bol veľiteľom partizánskeho oddielu "Kotovský" II. Stalinskej partizánskej brigády. Jeho práve meno bolo Grigorij Dimitrovič Kliagin.

Pri príležitosti 20. výročia SNP dňa 7.9.1964 bolo MNV v Zubáku udelené menovanému "Čestné občianstvo obce Zubák".

V roku 1946 sa konali 1. povojnové voľby. Voľby v obci vykonala Demokratická strana a na čelo obce sa dostal ako predseda Michal Kuvik, ktorý bol súčasne aj zástupcom obce v okrese. Zástupcovia obce v tomto období viac-menej sa zaujímali o politický vývoj v štáte a riešenie potrieb občanov bolo druhoradé. V roku 1947 došlo k zavedeniu lístkového prídelového systému na šatstvo a potraviny, čo malo vyriešiť životné potreby našich občanov.

V roku 1948 a to: 26. februára sa konalo celoobecné zhromáždenie, na ktorom bol vytvorený na pomoc ustanovenej vláde miestny akčný výbor. Vtedajší vedúci činitelia obce si aj toto revolučné vedenie ponechali vo svojich rukách. Predsedom bol Michal Kuvik. Rozhodovacie právomoci terajšieho MNV a Akčného výboru pri riešení potrieb obce, bola obec stále závislá na Notárskom úrade v Lednici, kde mal sídlo obvodný notár, ktorý raz mesačne navštevoval obec a vtedy boli vydané pre občanov prídelové potravinové lístky. V roku 1948-49 boli pre obec Zubák rokmi značných zmien.

Svojpomocne si občania vybudovali telefónnu linku z Hornej Breznice do Zubáku.